Obchodní podmínky SMART

Vzájemná práva a povinnosti Uživatele a Poskytovatele vztahující se k užívání Služby se řídí těmito obchodními podmínkami:

1. Preambule

1.1. Poskytovatel

Poskytovatelem služeb spojených s uživatelským účtem je společnost:

RANSOME@WHITTAKER INSURANCE s.r.o., člen RENOMIA NETWORK

IČO: 28947282

se sídlem U krčské vodárny 1412/24, 140 00 Praha 4 

zapsaná v obchodním rejstříku pod spisovou značkou C 155055 vedenou u Městského soudu v Praze (dále jen „Poskytovatel“).

1.2. Uživatel

Uživatel je jakákoliv právnická nebo fyzická osoba, která má zájem o využití služeb spojených s uživatelským účtem u Poskytovatele (dále jen „Uživatel“) s výjimkou právnických osob a podnikajících fyzických osob, které by chtěly využít služeb spojených s uživatelským účtem Poskytovatele pro služby třetím osobám, a to zejména služby zprostředkování pojištění v souvislosti se svým podnikáním.

1.3. Aplikace

Aplikace znamená internetovou aplikaci s názvem SMART POJIŠTĚNÍ, jejíž hlavní    funkce jsou popsány v sekci Služby a která je dostupná z internetové adresy : www.smartpojisteni.cz

1.4. VOP

VOP znamená tyto Všeobecné obchodní podmínky

1.5. Smlouva

Smlouva znamená smlouvu uzavřenou mezi Uživatelem a Poskytovatelem za účelem poskytnutí služeb Aplikace Uživateli Poskytovatelem za podmínek uvedených v těchto VOP.

1.6. Uživatelský účet

Uživatelský účet znamená neveřejnou zabezpečenou část Aplikace, která je Uživateli přístupná po zadání Přihlašovacích údajů.

1.7. Přihlašovací údaje

Přihlašovací údaje jsou unikátní kombinací přihlašovacího jména uživatele a hesla zvoleného Uživatelem která Uživatel definuje při zřizování Uživatelského účtu a případně dvoufázového ověření

1.8. Licence

Licence znamená nevýhradní licenci k užívání Aplikace za podmínek uvedených v těchto VOP

2. Proces uzavření smlouvy o užívání Aplikace

2.1. Zobrazení tlačítka s názvem Návrh Smlouvy v uživatelském prostředí Aplikace je návrhem na uzavření Smlouvy ze strany Poskytovatele.

2.2. Kliknutím na pole (tzv. checkbox), které obsahuje popis ve znění Souhlas v VOP a následným kliknutím na tlačítko Souhlas s Návrhem Smlouvy je bezvýhradným přijetím návrhu na uzavření Smlouvy a tímto úkonem je uzavřena Smlouva

2.3. Uzavřením Smlouvy vstupují v účinnost následující ustanovení těchto VOP

3. Užívání Aplikace

3.1. Poskytovatel uděluje Uživateli Licenci v rozsahu a za podmínek stanovených těmito VOP

3.2. Poskytovatel poskytuje Licenci Uživateli bezplatně

3.3. Uživatel má právo zřídit více než jeden Uživatelský účet 

3.4. Uživatel má právo udělit třetí osobě podlicenci k užívání Aplikace pokud to není v rozporu se čl. 1.2.

3.5. Poskytovatel má právo odebrat/zablokovat Licenci v případě porušení Smlouvy Uživatelem

3.6. Poskytovatel neodpovídá za újmu vzniklou Uživateli zneužitím jeho Uživatelského účtu nebo Uživatelem poskytnutých dat v důsledku neoprávněného zásahu třetí osoby

3.7. Poskytovatel má právo Aplikaci nebo její část kdykoliv odstavit, změnit nebo jí znepřístupnit z příslušné internetové adresy a to z jakéhokoliv důvodu, ale zejména pak v souvislosti s příslušnými zákonnými předpisy nebo opatřeními  

3.8. Uživatel má právo na užívání Aplikace za podmínek Smlouvy v aktuální verzi dostupné z příslušné internetové adresy

3.9. Uživatel se zavazuje:
3.10  Poskytovatel se zavazuje: